"The ultimate aim of education is the development of character"

ระดับมัธยมศึกษา 4-6

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ระดับการศึกษา)

Card image cap

นายศุภชัย ยันต์พิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้างานวิชาการ (ม.4-6)

Card image cap

นางมัสลิน สุนทรเนตร

หัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพ ระดับ ม.4-6

หัวหน้างานกิจการนักเรียน (ม.4-6)

Card image cap

นางพัชราภรณ์ ภิมุข

หัวหน้างานกิจการนักเรียน ระดับ ม.4-6

หัวหน้างานบริหารจัดการและบุคลากร(ม.4-6)

Card image cap

นายณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล

หัวหน้างานการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับม.4-6

หัวหน้าระดับชั้น

Card image cap

นายวราวุฒิ เชียงบุญ

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

Card image cap

นางสาวน้ำฝน เค้าอนุรักษ์

หัวหน้าระดับชั้น ม.5

Card image cap

นายนนทพร นาคพิน

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

หัวหน้ากลุ่มสาระ

Card image cap

นางสาวพัชราภา ขันมะณี

หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Card image cap

นายปรัชญ์ จารุจินดา

หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

Card image cap

นางสาวพิศุทธาภา ยุวนิช

หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย

Card image cap

นางนุชนาถ กระต่ายทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

Card image cap

นายจีรกร ดีอุต

หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Card image cap

นายกฤตพิภัช แก้วกำเหนิด

หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าปกครอง

Card image cap

นางสาวปภัสรา ฟักมงคล

หัวหน้าปกครอง แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

Card image cap

นายโยธิน อ้ายพิงค์ชัย

หัวหน้าปกครอง แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้างาน(ระดับการศึกษา)

Card image cap

นายสุรพงษ์ เชิงอักษร

หัวหน้ากีฬา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

Card image cap

นางสาวพลอยไพลิน แสงอำไพ

ครูผู้สอน

Card image cap

นายฉัตร์นิพัฒน์ คำบ้านฝาย

ครูผู้สอน

Card image cap

สิบเอกณัฐศักดิ์ ศิรินิยมชัย

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาววรรณพร บุญเรศ

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวลักษมี เครือทองศรี

ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

Card image cap

นางสาวเยาวเรศ อวดห้าว

ครูผู้สอน

Card image cap

นายณัฐวัตร ราชปวนยูร

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาววิภารัตน์ ดอกแสง

ครูผู้สอน

Card image cap

นายทรงพล ดวงจิตร์

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาววาสนา ก๋าใจ

ครูผู้สอน

Card image cap

นางฐิติมา บุญเป็ง

ครูผู้สอน

Card image cap

นายวุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย

ครูผู้สอน

Card image cap

นายนัชท์ชา ผ่องศรี

ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Card image cap

นายอนุสรณ์ สุขศรี

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวจิณห์วรา จินะราช

ครูผู้สอน

Card image cap

นายปฏิภาณ ฉัตรเงิน

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวนภาภรภา ปวงวันนา

ครูผู้สอน

Card image cap

นายณัฐวรรธน์ ธิติรัตน์วรสกุล

ครูผู้สอน

Card image cap

นายวิษณุ คำแสน

ครูผู้สอน

Card image cap

นายรัชชานนท์ รัตนัง

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวเปรมิกา จิตอารีย์

ครูผู้สอน

Card image cap

นางไสวรินทร์ สุทา

ครูผู้สอน

Card image cap

นางนรากร พิชัย

ครูผู้สอน

Card image cap

นายชโนดม ชื่นชอบ

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวจันทร์จิรา กาไชย

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวนันทกา ปินตาอุ่น

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวกิตติยา ประวัง

ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Card image cap

นายนิติพงษ์ กาวีวล

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวศุภรัตน์ ชมภูรัตน์

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวสุนทรี ชัยชนะ

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวเนตรชนก แก้วดี

ครูผู้สอน

Card image cap

นายธีรวัฒน์ ชื่นดวง

ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

Card image cap

นายมงคล ลือนิคม

ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

Card image cap

นางสาวทัศนีย์ เกษรศรี

ครูผู้สอน

Card image cap

MissLing Yan

ครูผู้สอน

Card image cap

Mr. Xiang Sheng Li

ครูผู้สอน

Card image cap

Mr. Joven Batillano Vecino

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวจิรันดร กันธะมา

ครูผู้สอน

Card image cap

นายภาณุ ธราวรรณ

ครูผู้สอน

Card image cap

Mr. David Garrick MC Ritchie

ครูผู้สอน

Card image cap

MissLihzie Datuin Datuin

ครูผู้สอน

Card image cap

Mr. Joseph Rai

ครูผู้สอน

Card image cap

นายปุณเลิศน์ สนใจ

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวอรวรา สุดอ่อน

ครูผู้สอน

Card image cap

Mrs. Nami Kaneshima

ครูผู้สอน

Card image cap

MissMarcella Angela Steymans

ครูผู้สอน

Card image cap

Mr. Adolfo Pacana Beltran

ครูผู้สอน

Card image cap

MissRitu Gajmer

ครูผู้สอน

Card image cap

นางแคทรียา ศรีสมบัติ

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวศุทธินี ธรรมบูรณะสิทธ์

ครูผู้สอน

Card image cap

นายภูมิรพี บุญตานนท์

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวเวธกา ขันติพงษ์

ครูผู้สอน

Card image cap

นางปาริชาติ อุทยาวลี

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวอัญชรีย์ ศรีอุทธา

ครูผู้สอน

Card image cap

นายนนทพัทธ์ เมืองยศ

ครูผู้สอน

Card image cap

นางสาวรวิสุดา โสตถิกุล

ครูผู้สอน

Card image cap

Mr. Guillaume Mathieu Jean Leroux

ครูผู้สอน

ฝ่ายสนับสนุนในระดับการศึกษา

Card image cap

นางสาววารุณี คำน้อย

ครูธุรการ

Card image cap

นางสุมิตรา จุนณศักดิ์ศรี

ครูธุรการ

Card image cap

นางดารารัตน์ ชมชื่น

พยาบาลวิชาชีพ

Card image cap

นางสาวกาญจนา นันติ

บรรณารักษ์

Card image cap

นายสงกรานต์ อาชญา

เจ้าหน้าที่ไรโซกราฟ

Card image cap

นายธีรศักดิ์ กุลณวงค์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ครูแนะแนว

Card image cap

นางปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ

ครูแนะแนว ระดับมัธยมปลาย

Card image cap

นางสาวนภาพร มะโนปิน

นักจิตวิทยา

Card image cap

นายอรุณเดช เฌอหมื่อ

นักจิตวิทยา

Card image cap

นายจงรักษ์ ประมูลจักโก

ครูแนะแนว ระดับมัธยมปลาย

Card image cap

นางสุทธิพร งามเมืองสกุล

ครูแนะแนว ระดับมัธยมปลาย