ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อ.3
246 229 475
ป.1
283 277 560
ป.2
299 254 553
ป.3
298 220 518
ป.4
270 265 535
ป.5
274 244 518
ป.6
282 244 526
ม.1
289 281 570
ม.2
279 257 536
ม.3
287 269 556
ม.4
243 297 540
ม.5
257 288 545
ม.6
247 267 514
รวมทั้งหมด (คน) 3,554 3,392 6,946
คิดเป็นร้อยละ (%) 51.17 48.83 100.00

ข้อมูลศาสนาที่นักเรียนนับถือ

ระดับการศึกษา พุทธ(คน) คริสต์(คน) อิสลาม(คน) อื่นๆ(คน)
ปฐมวัย 432 30 3 10
ประถมศึกษา 1486 118 13 14
ประถมศึกษา 4-6 1450 111 13 5
มัธยมศึกษา 1-3 1536 118 7 1
มัธยมศึกษา 4-6 1459 122 17 1
รวมทั้งหมด (คน) 6,363 499 53 31
คิดเป็นร้อยละ (%) 91.61 7.18 0.76 0.45

ข้อมูลภูมิลำเนาของนักเรียน

ระดับการศึกษา อำเภอเมือง(คน) ต่างอำเภอ(คน) ต่างจังหวัด(คน)
ปฐมวัย 128 315 32
ประถมศึกษา 439 1094 98
ประถมศึกษา 4-6 516 987 76
มัธยมศึกษา 1-3 473 1042 147
มัธยมศึกษา 4-6 462 956 181
รวมทั้งหมด (คน) 2,018 4,394 534
คิดเป็นร้อยละ (%) 29.05 63.26 7.69

ข้อมูลจำนวนครู-บุคลากร

ฝ่าย/ชั้น จำนวนครู-บุคลากร
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ฝ่ายบริหาร 5 3 8
ครูผู้สอน อ.3 3 31 34
ครูผู้สอน ป.1-3 24 86 110
ครูผู้สอน ป.4-6 28 58 86
ครูผู้สอน ม.1-3 47 50 97
ครูผู้สอน ม.4-6 35 40 75
ฝ่ายสนับสนุนฯ ส่วนกลาง 49 80 129
ฝ่ายสนับสนุนฯ ระดับการศึกษา 7 21 28
นักการ และรปภ. 52 33 85
รวมทั้งหมด (คน) 250 402 652
คิดเป็นร้อยละ (%) 38.34 61.66 100.00

ข้อมูลอายุงานของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา อายุงาน รวม (คน)
0-1 ปี (คน) 1-5 ปี (คน) 6-10 ปี (คน) 11-15 ปี (คน) 16-20 ปี (คน) 21-25 ปี (คน) 26-30 ปี (คน) 31 ปีขึ้นไป (คน)
ปฐมวัย 3 11 7 5 3 3 4 1 37
ประถมศึกษา 31 45 53 26 21 9 11 13 209
มัธยมศึกษา 1-3 12 14 28 18 6 5 10 12 105
มัธยมศึกษา 4-6 8 25 16 15 7 7 1 3 82
ตึกอำนวยการ 1 9 6 26 26 11 7 4 7 96
ตึกอำนวยการ 2 2 10 5 4 6 2 2 7 38
คนงานประจำ 8 16 9 10 10 5 5 6 69
ยามกลางวันเช้า 0 2 2 1 1 0 0 0 6
ยามกลางวันบ่าย 1 1 2 1 0 1 0 0 6
ยามกลางคืน 0 0 2 1 1 0 0 0 4
รวม(คน) 74 130 150 107 66 39 37 49 652
คิดเป็นร้อยละ 11.35 19.94 23.01 16.41 10.12 5.98 5.67 7.52 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา ไม่ระบุ ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม(คน)
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ปฐมวัย 0 0.00 3 8.11 30 81.08 0 0.00 4 10.81 0 0.00 37
ประถมศึกษา 0 0.00 0 0.00 155 74.16 22 10.53 31 14.83 1 0.48 209
มัธยมศึกษา 1-3 0 0.00 0 0.00 72 68.57 14 13.33 18 17.14 1 0.95 105
มัธยมศึกษา 4-6 0 0.00 1 1.22 52 63.41 5 6.10 24 29.27 0 0.00 82
ตึกอำนวยการ 1 1 1.04 17 17.71 54 56.25 9 9.38 13 13.54 2 2.08 96
ตึกอำนวยการ 2 0 0.00 0 0.00 23 60.53 5 13.16 8 21.05 2 5.26 38
คนงานประจำ 0 0.00 66 95.65 3 4.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69
ยามกลางวันเช้า 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางวันบ่าย 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางคืน 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
รวมทั้งหมด (คน) 1 0.15 103 15.80 389 59.66 55 8.44 98 15.03 6 0.92 652

*ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567