ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อ.3
238 228 466
ป.1
293 248 541
ป.2
296 219 515
ป.3
266 253 519
ป.4
268 245 513
ป.5
284 238 522
ป.6
269 238 507
ม.1
274 252 526
ม.2
290 272 562
ม.3
295 276 571
ม.4
256 291 547
ม.5
254 273 527
ม.6
204 285 489
รวมทั้งหมด (คน) 3,487 3,318 6,805
คิดเป็นร้อยละ (%) 51.24 48.76 100.00

ข้อมูลศาสนาที่นักเรียนนับถือ

ระดับการศึกษา พุทธ(คน) คริสต์(คน) อิสลาม(คน) อื่นๆ(คน)
ปฐมวัย 421 29 8 8
ประถมศึกษา 1432 127 9 7
ประถมศึกษา 4-6 1432 96 12 2
มัธยมศึกษา 1-3 1528 123 8 0
มัธยมศึกษา 4-6 1427 118 18 0
รวมทั้งหมด (คน) 6,240 493 55 17
คิดเป็นร้อยละ (%) 91.70 7.24 0.81 0.25

ข้อมูลภูมิลำเนาของนักเรียน

ระดับการศึกษา อำเภอเมือง(คน) ต่างอำเภอ(คน) ต่างจังหวัด(คน)
ปฐมวัย 138 302 26
ประถมศึกษา 452 1036 87
ประถมศึกษา 4-6 488 990 64
มัธยมศึกษา 1-3 501 1011 147
มัธยมศึกษา 4-6 456 931 176
รวมทั้งหมด (คน) 2,035 4,270 500
คิดเป็นร้อยละ (%) 29.90 62.75 7.35

ข้อมูลจำนวนครู-บุคลากร

ฝ่าย/ชั้น จำนวนครู-บุคลากร
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ฝ่ายบริหาร 3 0 3
ครูผู้สอน อ.3 3 31 34
ครูผู้สอน ป.1-3 22 78 100
ครูผู้สอน ป.4-6 33 59 92
ครูผู้สอน ม.1-3 43 54 97
ครูผู้สอน ม.4-6 35 40 75
ฝ่ายสนับสนุนฯ ส่วนกลาง 48 78 126
ฝ่ายสนับสนุนฯ ระดับการศึกษา 7 21 28
นักการ และรปภ. 51 32 83
รวมทั้งหมด (คน) 245 393 638
คิดเป็นร้อยละ (%) 38.40 61.60 100.00

ข้อมูลอายุงานของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา อายุงาน รวม (คน)
0-1 ปี (คน) 1-5 ปี (คน) 6-10 ปี (คน) 11-15 ปี (คน) 16-20 ปี (คน) 21-25 ปี (คน) 26-30 ปี (คน) 31 ปีขึ้นไป (คน)
ปฐมวัย 5 7 10 3 3 5 3 1 37
ประถมศึกษา 21 57 52 19 17 7 17 14 204
มัธยมศึกษา 1-3 7 22 23 17 8 1 12 14 104
มัธยมศึกษา 4-6 9 23 18 11 11 3 2 4 81
ตึกอำนวยการ 1 7 7 26 23 11 6 6 8 94
ตึกอำนวยการ 2 2 6 6 4 7 2 2 5 34
คนงานประจำ 12 7 12 9 11 5 9 2 67
ยามกลางวันเช้า 0 1 3 1 1 0 0 0 6
ยามกลางวันบ่าย 0 4 0 1 0 1 0 0 6
ยามกลางคืน 0 1 1 1 1 0 0 0 4
รวม(คน) 63 135 151 89 70 30 51 48 637
คิดเป็นร้อยละ 9.89 21.19 23.70 13.97 10.99 4.71 8.01 7.54 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา ไม่ระบุ ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม(คน)
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ปฐมวัย 0 0.00 4 10.81 27 72.97 0 0.00 6 16.22 0 0.00 37
ประถมศึกษา 0 0.00 0 0.00 154 75.49 18 8.82 32 15.69 0 0.00 204
มัธยมศึกษา 1-3 0 0.00 0 0.00 71 68.27 13 12.50 20 19.23 0 0.00 104
มัธยมศึกษา 4-6 0 0.00 1 1.23 51 62.96 6 7.41 23 28.40 0 0.00 81
ตึกอำนวยการ 1 0 0.00 14 14.89 52 55.32 10 10.64 16 17.02 2 2.13 94
ตึกอำนวยการ 2 0 0.00 0 0.00 16 45.71 5 14.29 10 28.57 4 11.43 35
คนงานประจำ 0 0.00 65 97.01 2 2.99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67
ยามกลางวันเช้า 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางวันบ่าย 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางคืน 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
รวมทั้งหมด (คน) 0 0.00 100 15.67 373 58.46 52 8.15 107 16.77 6 0.94 638

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566