ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อ.3
259 208 467
ป.1
294 219 513
ป.2
263 246 509
ป.3
269 243 512
ป.4
277 235 512
ป.5
269 240 509
ป.6
278 236 514
ม.1
297 277 574
ม.2
299 277 576
ม.3
293 266 559
ม.4
261 284 545
ม.5
213 297 510
ม.6
189 299 488
รวมทั้งหมด (คน) 3,461 3,327 6,788
คิดเป็นร้อยละ (%) 50.99 49.01 100.00

ข้อมูลศาสนาที่นักเรียนนับถือ

ระดับการศึกษา พุทธ(คน) คริสต์(คน) อิสลาม(คน) อื่นๆ(คน)
ปฐมวัย 385 36 2 44
ประถมศึกษา 1365 111 9 49
ประถมศึกษา 4-6 1418 107 7 3
มัธยมศึกษา 1-3 1566 124 14 5
มัธยมศึกษา 4-6 1415 115 11 2
รวมทั้งหมด (คน) 6,149 493 43 103
คิดเป็นร้อยละ (%) 90.59 7.26 0.63 1.52

ข้อมูลภูมิลำเนาของนักเรียน

ระดับการศึกษา อำเภอเมือง(คน) ต่างอำเภอ(คน) ต่างจังหวัด(คน)
ปฐมวัย 73 148 246
ประถมศึกษา 461 947 126
ประถมศึกษา 4-6 489 961 85
มัธยมศึกษา 1-3 504 1040 165
มัธยมศึกษา 4-6 485 867 191
รวมทั้งหมด (คน) 2,012 3,963 813
คิดเป็นร้อยละ (%) 29.64 58.38 11.98

ข้อมูลจำนวนครู-บุคลากร

ฝ่าย/ชั้น จำนวนครู-บุคลากร
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ฝ่ายบริหาร 3 2 5
ครูผู้สอน อ.3 2 30 32
ครูผู้สอน ป.1-3 21 80 101
ครูผู้สอน ป.4-6 30 58 88
ครูผู้สอน ม.1-3 42 52 94
ครูผู้สอน ม.4-6 32 41 73
ฝ่ายสนับสนุนฯ ส่วนกลาง 43 74 117
ฝ่ายสนับสนุนฯ ระดับการศึกษา 6 26 32
นักการ และรปภ. 48 32 80
รวมทั้งหมด (คน) 227 395 622
คิดเป็นร้อยละ (%) 36.50 63.50 100.00

ข้อมูลอายุงานของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา อายุงาน รวม (คน)
0-1 ปี (คน) 1-5 ปี (คน) 6-10 ปี (คน) 11-15 ปี (คน) 16-20 ปี (คน) 21-25 ปี (คน) 26-30 ปี (คน) 31 ปีขึ้นไป (คน)
ปฐมวัย 0 10 9 4 1 6 2 2 34
ประถมศึกษา 13 59 49 29 7 9 27 10 203
มัธยมศึกษา 1-3 5 19 24 14 6 7 16 11 102
มัธยมศึกษา 4-6 6 25 21 7 11 3 2 6 81
ตึกอำนวยการ 1 4 16 29 20 9 7 8 6 99
ตึกอำนวยการ 2 5 1 3 3 4 1 1 5 23
คนงานประจำ 5 9 12 9 9 10 7 3 64
ยามกลางวันเช้า 0 3 2 1 0 0 0 0 6
ยามกลางวันบ่าย 1 3 1 0 1 0 0 0 6
ยามกลางคืน 0 0 1 2 0 1 0 0 4
รวม(คน) 39 145 151 89 48 44 63 43 622
คิดเป็นร้อยละ 6.27 23.31 24.28 14.31 7.72 7.07 10.13 6.91 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา ไม่ระบุ ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม(คน)
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ปฐมวัย 0 0.00 4 11.76 25 73.53 0 0.00 5 14.71 0 0.00 34
ประถมศึกษา 0 0.00 0 0.00 153 75.37 15 7.39 35 17.24 0 0.00 203
มัธยมศึกษา 1-3 0 0.00 0 0.00 75 73.53 9 8.82 17 16.67 1 0.98 102
มัธยมศึกษา 4-6 0 0.00 1 1.23 47 58.02 9 11.11 24 29.63 0 0.00 81
ตึกอำนวยการ 1 1 1.01 17 17.17 49 49.49 12 12.12 19 19.19 1 1.01 99
ตึกอำนวยการ 2 1 4.35 0 0.00 9 39.13 1 4.35 9 39.13 3 13.04 23
คนงานประจำ 4 6.25 60 93.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64
ยามกลางวันเช้า 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางวันบ่าย 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางคืน 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
รวมทั้งหมด (คน) 6 0.96 98 15.76 358 57.56 46 7.40 109 17.52 5 0.80 622

*ข้อมูล ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564