ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อ.3
239 228 467
ป.1
294 250 544
ป.2
296 222 518
ป.3
267 253 520
ป.4
268 246 514
ป.5
283 238 521
ป.6
270 238 508
ม.1
275 252 527
ม.2
290 271 561
ม.3
295 276 571
ม.4
256 292 548
ม.5
255 274 529
ม.6
204 286 490
รวมทั้งหมด (คน) 3,492 3,326 6,818
คิดเป็นร้อยละ (%) 51.22 48.78 100.00

ข้อมูลศาสนาที่นักเรียนนับถือ

ระดับการศึกษา พุทธ(คน) คริสต์(คน) อิสลาม(คน) อื่นๆ(คน)
ปฐมวัย 422 29 8 8
ประถมศึกษา 1440 127 9 6
ประถมศึกษา 4-6 1433 96 12 2
มัธยมศึกษา 1-3 1529 122 8 0
มัธยมศึกษา 4-6 1431 118 18 0
รวมทั้งหมด (คน) 6,255 492 55 16
คิดเป็นร้อยละ (%) 91.74 7.22 0.81 0.23

ข้อมูลภูมิลำเนาของนักเรียน

ระดับการศึกษา อำเภอเมือง(คน) ต่างอำเภอ(คน) ต่างจังหวัด(คน)
ปฐมวัย 138 303 26
ประถมศึกษา 455 1039 88
ประถมศึกษา 4-6 490 988 65
มัธยมศึกษา 1-3 501 1012 146
มัธยมศึกษา 4-6 457 932 178
รวมทั้งหมด (คน) 2,041 4,274 503
คิดเป็นร้อยละ (%) 29.94 62.69 7.38

ข้อมูลจำนวนครู-บุคลากร

ฝ่าย/ชั้น จำนวนครู-บุคลากร
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ฝ่ายบริหาร 3 0 3
ครูผู้สอน อ.3 3 31 34
ครูผู้สอน ป.1-3 22 78 100
ครูผู้สอน ป.4-6 31 60 91
ครูผู้สอน ม.1-3 42 53 95
ครูผู้สอน ม.4-6 34 40 74
ฝ่ายสนับสนุนฯ ส่วนกลาง 50 75 125
ฝ่ายสนับสนุนฯ ระดับการศึกษา 7 23 30
นักการ และรปภ. 51 32 83
รวมทั้งหมด (คน) 243 392 635
คิดเป็นร้อยละ (%) 38.27 61.73 100.00

ข้อมูลอายุงานของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา อายุงาน รวม (คน)
0-1 ปี (คน) 1-5 ปี (คน) 6-10 ปี (คน) 11-15 ปี (คน) 16-20 ปี (คน) 21-25 ปี (คน) 26-30 ปี (คน) 31 ปีขึ้นไป (คน)
ปฐมวัย 5 7 10 3 3 5 3 1 37
ประถมศึกษา 19 59 51 19 17 7 18 14 204
มัธยมศึกษา 1-3 6 21 23 17 8 4 9 14 102
มัธยมศึกษา 4-6 7 24 19 10 11 4 1 5 81
ตึกอำนวยการ 1 5 8 28 21 11 7 6 8 94
ตึกอำนวยการ 2 3 6 6 4 7 2 2 4 34
คนงานประจำ 6 10 12 9 12 7 8 3 67
ยามกลางวันเช้า 0 1 3 1 1 0 0 0 6
ยามกลางวันบ่าย 0 4 0 1 0 1 0 0 6
ยามกลางคืน 0 1 1 1 1 0 0 0 4
รวม(คน) 51 141 153 86 71 37 47 49 635
คิดเป็นร้อยละ 8.03 22.20 24.09 13.54 11.18 5.83 7.40 7.72 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา ไม่ระบุ ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม(คน)
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ปฐมวัย 0 0.00 4 10.81 27 72.97 0 0.00 6 16.22 0 0.00 37
ประถมศึกษา 0 0.00 0 0.00 152 74.51 18 8.82 34 16.67 0 0.00 204
มัธยมศึกษา 1-3 0 0.00 0 0.00 68 66.67 13 12.75 21 20.59 0 0.00 102
มัธยมศึกษา 4-6 0 0.00 1 1.23 49 60.49 7 8.64 24 29.63 0 0.00 81
ตึกอำนวยการ 1 0 0.00 15 15.96 51 54.26 10 10.64 16 17.02 2 2.13 94
ตึกอำนวยการ 2 0 0.00 0 0.00 16 47.06 4 11.76 10 29.41 4 11.76 34
คนงานประจำ 0 0.00 66 98.51 1 1.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67
ยามกลางวันเช้า 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางวันบ่าย 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางคืน 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
รวมทั้งหมด (คน) 0 0.00 102 16.06 364 57.32 52 8.19 111 17.48 6 0.94 635

*ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565