ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อ.3
248 228 476
ป.1
282 278 560
ป.2
301 255 556
ป.3
298 220 518
ป.4
270 264 534
ป.5
275 244 519
ป.6
282 243 525
ม.1
291 282 573
ม.2
279 257 536
ม.3
289 270 559
ม.4
245 301 546
ม.5
257 290 547
ม.6
249 269 518
รวมทั้งหมด (คน) 3,566 3,401 6,967
คิดเป็นร้อยละ (%) 51.18 48.82 100.00

ข้อมูลศาสนาที่นักเรียนนับถือ

ระดับการศึกษา พุทธ(คน) คริสต์(คน) อิสลาม(คน) อื่นๆ(คน)
ปฐมวัย 434 28 3 11
ประถมศึกษา 1488 118 13 15
ประถมศึกษา 4-6 1450 110 13 5
มัธยมศึกษา 1-3 1541 117 7 3
มัธยมศึกษา 4-6 1468 124 18 1
รวมทั้งหมด (คน) 6,381 497 54 35
คิดเป็นร้อยละ (%) 91.59 7.13 0.78 0.50

ข้อมูลภูมิลำเนาของนักเรียน

ระดับการศึกษา อำเภอเมือง(คน) ต่างอำเภอ(คน) ต่างจังหวัด(คน)
ปฐมวัย 129 314 33
ประถมศึกษา 440 1094 100
ประถมศึกษา 4-6 517 985 76
มัธยมศึกษา 1-3 473 1045 150
มัธยมศึกษา 4-6 465 964 182
รวมทั้งหมด (คน) 2,024 4,402 541
คิดเป็นร้อยละ (%) 29.05 63.18 7.77

ข้อมูลจำนวนครู-บุคลากร

ฝ่าย/ชั้น จำนวนครู-บุคลากร
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ฝ่ายบริหาร 5 3 8
ครูผู้สอน อ.3 3 31 34
ครูผู้สอน ป.1-3 24 86 110
ครูผู้สอน ป.4-6 29 61 90
ครูผู้สอน ม.1-3 46 51 97
ครูผู้สอน ม.4-6 35 42 77
ฝ่ายสนับสนุนฯ ส่วนกลาง 49 77 126
ฝ่ายสนับสนุนฯ ระดับการศึกษา 7 21 28
นักการ และรปภ. 50 33 83
รวมทั้งหมด (คน) 248 405 653
คิดเป็นร้อยละ (%) 37.98 62.02 100.00

ข้อมูลอายุงานของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา อายุงาน รวม (คน)
0-1 ปี (คน) 1-5 ปี (คน) 6-10 ปี (คน) 11-15 ปี (คน) 16-20 ปี (คน) 21-25 ปี (คน) 26-30 ปี (คน) 31 ปีขึ้นไป (คน)
ปฐมวัย 5 8 8 5 3 3 4 1 37
ประถมศึกษา 37 45 51 27 20 9 14 10 213
มัธยมศึกษา 1-3 11 17 27 17 6 5 11 11 105
มัธยมศึกษา 4-6 8 26 18 14 8 6 2 2 84
ตึกอำนวยการ 1 1 9 29 27 8 8 6 7 95
ตึกอำนวยการ 2 8 8 3 2 6 2 2 5 36
คนงานประจำ 12 9 13 7 11 5 8 2 67
ยามกลางวันเช้า 0 1 3 1 1 0 0 0 6
ยามกลางวันบ่าย 0 2 2 1 0 1 0 0 6
ยามกลางคืน 0 1 1 1 1 0 0 0 4
รวม(คน) 82 126 155 102 64 39 47 38 653
คิดเป็นร้อยละ 12.56 19.30 23.74 15.62 9.80 5.97 7.20 5.82 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาของครู บุคลากร

ฝ่าย/ระดับการศึกษา ไม่ระบุ ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม(คน)
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ปฐมวัย 0 0.00 3 8.11 29 78.38 0 0.00 5 13.51 0 0.00 37
ประถมศึกษา 1 0.47 0 0.00 162 76.06 18 8.45 31 14.55 1 0.47 213
มัธยมศึกษา 1-3 0 0.00 0 0.00 72 68.57 14 13.33 18 17.14 1 0.95 105
มัธยมศึกษา 4-6 0 0.00 1 1.19 55 65.48 6 7.14 22 26.19 0 0.00 84
ตึกอำนวยการ 1 0 0.00 15 15.79 53 55.79 9 9.47 16 16.84 2 2.11 95
ตึกอำนวยการ 2 0 0.00 0 0.00 21 58.33 5 13.89 8 22.22 2 5.56 36
คนงานประจำ 0 0.00 64 95.52 3 4.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67
ยามกลางวันเช้า 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางวันบ่าย 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6
ยามกลางคืน 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
รวมทั้งหมด (คน) 1 0.15 99 15.16 395 60.49 52 7.96 100 15.31 6 0.92 653

*ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566