ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้น ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.3 ปีการศึกษา 2566

ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
รวม 0 0 0
คิดเป็นร้อยละ nan nan nan
*ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566