The Prince Royal's College

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ Gifted English Program

คำชี้แจงสำหรับผู้ปกครอง

นักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียน Gifted English Program ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ที่แผนกการเงิน อาคารอำนวยการ 1 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลาทำการ

หมายเหตุ เมื่อผู้ปกครองชำระเงินยืนยันการเข้าศึกษาในห้องเรียน Gifted English Program ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้ว จะไม่สามารถขอย้ายเข้าเรียนในห้องเรียน Integrated English Program ไม่ว่ากรณีใดๆ