The Prince Royal's College

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562การขอรับแบบฟอร์มการรายงานตัวรับได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ขอรับได้ที่แผนกทะเบียนอาคารอำนวยการ 1 ในวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

2. ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มฯ ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th) ในวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

ขอนำบัตรประจำตัวการสมัครเข้าเรียนมาติดต่อกับทางโรงเรียนด้วยทุกครั้ง


สำหรับนักเรียนภายใน (นักเรียน PRC) ที่ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตร GEPสามารถติดต่อชำระเงิน จำนวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 11.00 น. หรือ 13.00 - 14.30 น. ที่แผนกการเงิน อาคารอำนวยการ 1