The Prince Royal's College

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการประเมินความพร้อมการขอรับแบบฟอร์มการรายงานตัวรับได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ขอรับได้ที่แผนกทะเบียนอาคารอำนวยการ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

2. เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561

ขอนำบัตรประจำตัวการสมัครเข้าเรียนมาติดต่อกับทางโรงเรียนด้วยทุกครั้ง