The Prince Royal's College

ประกาศผลนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา2561

ประกาศผลนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา2561


คำชี้แจงสำหรับผู้ปกครอง

1. ผู้ปกครองสามารถขอรับแบบฟอร์มการรายงานตัวเป็นนักเรียน ได้ที่แผนกทะเบียน อาคารอำนวยการ 1 (Grace Hall) ตั้งแต่วันประกาศผลจนถึงวันรายงานตัว (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)

2. ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับแบบฟอร์มการรายงานตัวนักเรียนด้วยตนเอง สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการรายงานตัวนักเรียนพร้อมแนวปฏิบัติ ได้ที่หน้าการประกาศผลทางเวปไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th) ในระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

      - พิมพ์แบบฟอร์มการรายงานตัวตามไฟล์แนบ ด้วยกระดาษ A4 สีขาว

      - กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็นผู้ปกครอง

      - ขอความร่วมมือในการเก็บรักษาเอกสารฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อยเพราะเป็นเอกสารสำคัญของนักเรียนในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา

3. ขอนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาติดต่อกับทางโรงเรียนด้วยทุกครั้ง