The Prince Royal's College

ประกาศผลการประเมินความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้น อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 - 3)


คำชี้แจงสำหรับผู้ปกครอง

1. ผู้ปกครองสามารถขอรับแบบฟอร์มการรายงานตัวเป็นนักเรียน ได้ที่แผนกทะเบียน อาคารอำนวยการ 1 (Grace Hall) ในวันประกาศผล หรือในวันรายงานตัว

2. ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับแบบฟอร์มการรายงานตัวนักเรียนด้วยตนเอง สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการรายงานตัวนักเรียนพร้อมแนวปฏิบัติ ได้ที่หน้าการประกาศผลทางเวปไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th) ในระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

      - พิมพ์แบบฟอร์มการรายงานตัวตามไฟล์แนบ ด้วยกระดาษ A4 สีขาว

      - กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็นผู้ปกครอง

      - ขอความร่วมมือในการเก็บรักษาเอกสารฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อยเพราะเป็นเอกสารสำคัญของนักเรียนในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา

3. กำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการประเมินรอบแรก(กลุ่มที่ 1 - 3)

นักเรียนชาย กลุ่มที่ 1 รายงานตัววันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
นักเรียนหญิง กลุ่มที่ 1 รายงานตัววันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
นักเรียนชาย กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
นักเรียนหญิง กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 รายงานตัววันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

4. ขอนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาติดต่อกับทางโรงเรียนด้วยทุกครั้ง