ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อ.3
248 224 472
ป.1
271 244 515
ป.2
268 238 506
ป.3
277 233 510
ป.4
277 231 508
ป.5
259 209 468
ป.6
272 206 478
ม.1
299 271 570
ม.2
308 253 561
ม.3
293 281 574
ม.4
202 302 504
ม.5
190 306 496
ม.6
210 279 489
รวม 3,374 3,277 6,651
คิดเป็นร้อยละ 50.73 49.27 100.00
*ข้อมูล ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลจำนวนครู-บุคลากร ปีการศึกษา2562

ฝ่าย/ชั้น จำนวนครู-บุคลากร
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ฝ่ายบริหาร 0
ครูผู้สอน อ.3 3 32 35
ครูผู้สอน ป.1-3 25 83 108
ครูผู้สอน ป.4-6 30 53 83
ครูผู้สอน ม.1-3 43 54 97
ครูผู้สอน ม.4-6 31 37 68
ฝ่ายสนับสนุนฯ ส่วนกลาง 51 76 127
ฝ่ายสนับสนุนฯ ระดับการศึกษา 7 25 32
นักการ และรปภ. 49 32 81
รวม 239 392 631
คิดเป็นร้อยละ 37.88 62.12 100.00
*ข้อมูล ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562