ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
อ.3
243 225 468
ป.1
268 242 510
ป.2
271 231 502
ป.3
274 228 502
ป.4
259 208 467
ป.5
271 204 475
ป.6
257 216 473
ม.1
310 254 564
ม.2
294 283 577
ม.3
303 275 578
ม.4
191 316 507
ม.5
212 279 491
ม.6
182 268 450
รวม 3,335 3,229 6,564
คิดเป็นร้อยละ 50.81 49.19 100.00
*ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลจำนวนครู-บุคลากร ปีการศึกษา

ฝ่าย/ชั้น จำนวนครู-บุคลากร
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ฝ่ายบริหาร 0
ครูผู้สอน อ.3 3 31 34
ครูผู้สอน ป.1-3 21 82 103
ครูผู้สอน ป.4-6 28 52 80
ครูผู้สอน ม.1-3 42 56 98
ครูผู้สอน ม.4-6 31 37 68
ฝ่ายสนับสนุนฯ ส่วนกลาง 48 76 124
ฝ่ายสนับสนุนฯ ระดับการศึกษา 6 25 31
นักการ และรปภ. 49 32 81
รวม 228 391 619
คิดเป็นร้อยละ 36.83 63.17 100.00
*ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562